Navigácia

Zápis u nás Čo ponúkame O odklade Dokumenty na stiahnutie

Zápis do 1.ročníka

Zápis u nás

 Zápis žiakov pre školský rok 2018/2019 je pre deti narodené nasledovne:

1.9. -31.12. 20111.1. - 31.8.2012

 

ZÁPIS DO 1.ročníka ZŠ sa uskutoční v stredu 4.4.2018 od 14:00 do 17:00

a  tiež v stredu 11.4.2018 od 14:00 do 17:00 hod.

 

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden  rok.

 V uvedené dni  môžu  zákonní zástupcovia dostať na školách   informácie o úradnom  postupe keď dieťa dovŕši 6. rok veku  v   čase   od   1.  septebra 2018  do 31. decembra 2018 a chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

 Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.

 Na zápis sú povinné prísť aj deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku.

 Upozorňujeme  zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa §11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

 občiansky preukaz / identifikačnú kartu

 rodný list dieťaťa

 podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

čestné prehlásenie, pokiaľ sa zápisu nezúčastnia obaja zákonní zástupcovia.

 

Školský obvod ZŠ J. A. Komenského

Územie tvorené ulicami: Komenského, Mudroňova, Štefánikova, J. Kráľa, Riečna, Royova, Pod Lachovcom, Moravská, Ferka Urbánka, Moyzesova, Sládkovičova, Za cintorínom, Hrabovská, Hollého, Kuzmányho, Vodárenská;

Mestská časť: Hoštiná, Vieska Bezdedov, Ihrište

Obce: Dohňany, Streženice, Nomnica, Dolné Kočkovce.

Do našej školy môžete prihlásiť dieťa s trvalým bydliskom aj mimo tohto obvodu!

 

 

Fotogaléria