Navigácia

Výchovný poradca

Úlohy VP

VÝCHOVNÉ  PORADENSTVO ŠK.  ROK 2017/2018

https://zsbelusa.edupage.org/global/pics/icons/People/cc_user_female.gifVýchovný poradca: Mgr. Oľga Jurenková                                                

Konzultačné hodiny: každý štvrtok od 13,30 do 14,30 hod. (Iný  termín je možné dohodnúť vopred telefonicky na čísle  042/4632802)

Cieľ výchovného poradenstva:   

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného, kariérneho a profesijného vývinu žiakov.         

 

Úlohy výchovného poradenstva:

1.  Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.

2.  Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.                        3.  Spolupracovať s vedením školy.

4.  Spolupracovať so školským psychológom a so školským špeciálnym pedagógom.              5.  Spolupracovať s rodičmi, triednymi učiteľmi, SŠ pri rozmiestňovaní žiakov  9.ročníka a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

6.  Upozorňovať žiakov deviatych ročníkov na dôležitosť Celoplošného testovania deviatakov (Testovanie 9), ktorého výsledky  budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy.

7.  Informovať žiakov v nižších ročníkoch o možnostiach štúdia (osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá).

8.   Zverejňovať na webovej stránke školy aktuálne informácie a termíny pre rodičov a žiakov.

9.   Doplňovať kabinet výchovného poradcu literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a informačnej, o možnostiach štúdia na SŠ.

10.  Na nástenke zverejňovať aktuálne informácie zo stredných škôl a ponuku na  „Dni otvorených dverí“.

Fotogaléria