Navigácia

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

Špeciálno-pedagogickú starostlivosť o žiakov na škole zabezpečuje:

Mgr. Lenka Cekulová

Ing. Mgr. Karin Schrötterová špec. pedagóg cez projekt "Pomoc a spolupráca - lepšie výsledky kolektívu"           

                           

Pracovná náplň špeciálneho pedagóga a poskytované služby:

 • depistáž, špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika žiakov s poruchami učenia a správania
 • evidencia žiakov s VPU a integrovaných žiakov
 • spracovanie a priebežná aktualizácia dokumentácie integrovaných žiakov
 • spracovanie podkladov pre štatistické údaje o integrovaných žiakoch
 • vypracovanie žiadostí o vyšetrenie v CPPPaP a SCŠPP
 • konzultácie a spolupráca s inštitúciami:

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nám. Slobody 1657,Púchov

      Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory, Púchov

      Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Royova 777, Púchov

 • poradenstvo pre učiteľov pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a plánov pre integrovaných žiakov
 • konzultácie s rodičmi a pedagógmi
 • individuálna spolupráca pri zostavovaní a  písaní kontrolných  písomných prác   pre integrovaných žiakov
 • individuálne písanie kontrolných diktátov pre integrovaných žiakov
 • úprava podmienok pri  testovaní žiakov 9. ročníka pre integrovaných žiakov
 • poradenstvo pri zápise žiakov do 1. ročníka

Fotogaléria