Navigácia

Slobodný prístup k informáciám

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 50, 020 01  Púchov

 

Povinné zverejňovanie informácií

Druh a číslo predpisu: č. 3/2017

Platnosť dokumentu: 04.09.2017

 

PaedDr. Miroslava Lapšová

riaditeľka školy 

 

 

 

Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 

Základné údaje o škole:

 

Názov školy:             Základná škola J. A. Komenského

Adresa školy:            Komenského 50, 020 01  Púchov

IČO:                          35995904

Dátum vzniku:        01. 01. 1997

Spôsob zriadenia:     zriaďovacia listina

Zriaďovateľ:             Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18  Púchov

Právomoc:                  samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s organizačnými jednotkami (ŠJ, ŠKD)

Popis organizačnej štruktúry:

 1. ZŠ sa člení na jednotlivé útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny?
 1. Úsek riaditeľky školy
 2. Pedagogický útvar – zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň,                                                                        pedagogický zamestnanci
 3. Hospodársko-správny úsek – vedúca ŠJ, prevádzkoví zamestnanci
 1. Organizačné členenie ZŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele úsekov sa vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú priamo podriadení riaditeľke ZŠ.
 1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

Miesto: Základná škola J. A. Komenského, Komenského 20, 020 01  Púchov

Čas: v pracovných dňoch od 8. 00 h – 14. 00 h

Spôsob: písomne, faxom, ústne, elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

 

       Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko žiadateľa,
 • Adresa žiadateľa,
 • Obsah požadovaných informácií,
 • Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 • Dátum,
 • Podpis žiadateľa.

 

 1. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osôb vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

 

Miesto: kancelária školy v pracovných dňoch od 8. 00 hod – 14. 00. Hod.

Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

Spôsob: písomná forma

 

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18  Púchov. O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Základnej školy J. A. Komenského, Komenského 50, 020 01  Púchov.

 

 1. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

 

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
 2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
 3. Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
 4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
 5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
 6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
 7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácie žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.
 8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnenie zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 

 1. Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu s spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 4. Povinná osoba poskytujúca informácie je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený (§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe o informáciám. V prípade, že povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.
 1. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Ústava SR

Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

Listina základných práv a slobôd

Pracovný poriadok Základnej školy J. A. Komenského

Organizačný poriadok Základnej školy J. A. Komenského

Školský poriadok Základnej školy J. A. Komenského

 

 1. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad sa sprístupnenie informácii

 

S A D Z O B N Í K

 

                        spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Sprístupnenie informácie písomne:

*kópia formát A4 0,10 €

*obálka C6 0,01 €

*obálka C5 0,04 €

*obálka A4 0,05 €

*špeciálna bublinková obálka 0,66 €

2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

3/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu 0,66 €

4/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

5/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

6/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

 

Spôsob úhrady:

 1. Bezhotovostným vkladom na účet Základnej školy J. A. Komenského

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.

Pobočka: Púchov

Číslo účtu  4023799650/7500

 1. V hotovosti do pokladne Základnej školy J. A. Komenského

 

 

Základná škola J. A. Komenského môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

Fotogaléria